Prawo karne, prawo wykroczeń, postępowania dyscyplinarne

Adwokat Dariusz Jaworski świadczy pomoc prawną w sprawach karnych, karno-skarbowych, spraw karnych
w postępowaniu wykonawczym, sprawach wykroczeń oraz
w postępowaniach dyscyplinarnych, w szczególności:

 

  • obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich jego etapach w postępowaniu karnym, karno-skarbowym, postępowaniu w sprawach o wykroczenia wraz z obroną w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym;
  • pomoc prawna w postępowaniu karnym wykonawczym, tj. po uprawomocnieniu się orzeczenia, m.in.: wnioski o odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, wyrok łączny, zamiana kary;
  • reprezentacja pokrzywdzonego we wszystkich rodzajach postępowań, m.in.: sporządzanie i składanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, zaskarżanie postanowień o umorzeniu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia;
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i reprezentacja pokrzywdzonego przed sądem;
  • reprezentowanie pokrzywdzonego przed sądem w charakterze oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela subsydiarnego;
  • reprezentowanie przed sądem w sprawach o niesłuszne skazanie i tymczasowe aresztowanie;
  • reprezentowanie stron w postępowaniach dyscyplinarnych, m.in. przed sądem lekarskim, sądem pielęgniarek i położnych, sądem łowieckim.

+48 500 667 458
dj@adwokaci-szczecincentrum.pl

TKACKA 19/22, PIĘTRO II, POKÓJ 206, 70-556 SZCZECIN