Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) – (dalej „RODO”) informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest:

 

adwokat Dariusz Jaworski

prowadzący indywidualną Kancelarię Adwokacką w Szczecinie

Tkacka 19-22/206

70-556 Szczecin

 

2. Będę przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu świadczenia pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem*, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U.2018.1184 t.j. z późn. zm.).

 

Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego. 

 

3. Prawo do sprzeciwu.

 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej przepisów prawa. Przetwarzanie Pani/Pana* danych w tych celach zostanie zaprzestane, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

4. Będę przechowywać Pani/Pana*dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

 

5. Pana/Pani* dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

6. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego Pani/Pana* sprawę lub pracownikom kancelarii adwokackiej, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych.

 

7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:

 

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

8. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte świadczenie pomocy prawnej.

 

9. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.

 

10. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.