Nieruchomości

Adwokat Dariusz Jaworski w zakresie wykonywanej praktyki zawodowej prowadzi sprawy dotyczące nieruchomości, a w szczególności:

 

 • stanów prawnych nieruchomości, w tym sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości;
 • sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości przed zakupem lub sprzedażą;
 • pomoc przy sporządzaniu umów kupna-sprzedaży jak i umów przedwstępnych;
 • dochodzenie roszczeń za wady nieruchomości, odszkodowania za nienależyte wykonanie umów o roboty budowlane, umów deweloperskich, umów obejmujących prace remontowe;
 • zniesienie współwłasności;
 • naruszenie prawa własności nieruchomości (immisje);
 • przywrócenie posiadania nieruchomości;
 • odzyskiwanie utraconych nieruchomości;
 • zasiedzenie;
 • służebność, użytkowanie, hipoteka;
 • rozgraniczenie nieruchomości;
 • sporządzanie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych;
 • postępowanie przez sądem wieczystoksięgowym;
 • sprawy o wstąpienie w stosunek najmu;
 • prawo lokalowe.

+48 500 667 458
dj@adwokaci-szczecincentrum.pl

TKACKA 19/22, PIĘTRO II, POKÓJ 206, 70-556 SZCZECIN